Problemski zadaci 2

Rješenja su ovdje

Problemski zadaci su zadaci riječima.
Nekoliko rečenica valja pretočiti u brojke i naći rješenje.
Današnji zadaci su isti kao na prošlom satu, ali sad ih trebate riješiti koristeći stečeno znanje o jednadžbama.

Prvo pogledajte ovaj film: ovdje»

Sada riješite ove zadatke (ispod zadataka je dodatno objašnjenje za prvih 5 zadataka):Pomoć:

U prvom zadatku najmanji broj od tih pet označite s x, za jedna veći je x+1, pa x+2, pa x+3 i x+4.
Njihov zbroj treba biti 565. Dakle s llijeve strane će biti zbroj tih 5 pribrojnika, a
s desne strane će biti 565.

U drugom zadatku broj sinovljevih godina označite s x, a majčine godine s x+23.

U trećem zadatku godine kćeri će biti x, sina 3x, a oca 9x.

U četvrtom zadatku visina cijelog stupa je x, njegova polovina je x/2 i trećina x/3.
Pa će x= polovini stupa + trećini stupa + 150

U petomm zadatku cijela knjiga ima x stranica, polovica knjiga x/2, trećina knjige x/3.
Pa će biti x=polovica knjige + 20 + trećina knjige

Preostale zadatke probajte sami riješiti.


Rješenja zadataka upišite ovdje»
Povratak na naslovnicu portala je ovdje»


© Nenad Kuzmanović 2020